Ubytovací řád chaty

 
1.
V chatě může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného platného dokladu o totožnosti.

2.
Užívání zařízení chaty je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
 
3.
Požádá-li ubyt. host o prodloužení doby pobytu, může mu být vyhověno, za předpokladu, že následující termín nebude již rezervován.
 
4.
Host užívá chatu po dobu, kterou sjednal s provozovatelem nebo jeho zástupcem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne, v též době chatu uvolní. Pokud tak host neučiní, je provozovatel chaty nebo jeho zástupce, oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z chaty vystěhovat.

5.
V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid v obci.

6.
V den nástupu se host může v chatě ubytovat nejdříve v 14 hodin, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.

7.
Za pobyt a objednané služby je ubytovaný host povinen platit sjednané ceny zpravidla při příchodu.

8.
Psi i jiná zvířata mohou být umístěna v prostorách chaty jen se souhlasem provozovatele nebo jeho zástupce. Majitel zvířete je povinen na požádání provozovatele chaty prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
* není dovoleno, aby zvířata byla v prostorách chaty, a to včetně pokoje ponechávána bez dozoru ubytovaného hosta
* zvířata nesmí odpočívat - ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hosta
* nelze užívat sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířat
* ke krmení nesmí být používán inventářů, který slouží k přípravě nebo podávání pokrmů hostům
* osoba, která zvíře doprovází, odpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22:00 do 7:00 hod
* odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku chaty má osoba, která zvíře doprovází

9.
V pokoji nebo společenských místnostech nesmí host bez souhlasu provozovatele chaty nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

10.
Není dovoleno užívat vlastních el. spotřebičů s výjimkou holících nebo masážních strojků, vysoušečů vlasů a nabíječek mobilních telefonů a notebooků. Při odchodu z chaty je host povinen uzavřít vodovodní baterie, zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají a uzavřít okna.

11.
Kouření a manipulace s otevřeným ohněm je zakázáno ve všech prostorách chaty.

12.
Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou.

13.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v chatě. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách chaty.

14.
Za škody způsobené hostem na majetku chaty odpovídá host podle platných předpisů.

15.
Provozovatel neodpovídá za peníze a cenné věci a věci vnesené hostem do chaty a odložených.

16.

K chatě je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na určených místech. Není dovoleno ponechání motoru v chodu.

17.
Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení služeb chaty přijímá provozovatel nebo jeho zástupce.

18.
Každý host je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany, které jsou umístěny ve společenské místnosti.

19.
Ubytovaný host v chatě je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má vedení chaty právo smluvní poměr s ním ihned ukončit bez náhrady a má právo udělit pokutu ve výši až 100% kauce.

20.
Vstup na okolní pozemky chaty, zahradu i parkoviště pouze na vlastní nebezpečí hosta.

Rezervace

Váš e-mail:

Pobyt od:Počet nocí:Telefon:Poznámka:


Pro ověření prosím vepište
aktuální rok (např. 2012)